Interifleur, eigenaar Fleur de Vries, gevestigd Hoeting 9 te Nijmegen,
telefoonnummer 06-21566245
e-mail: info@interifleur-interieuradvies.nl
website: www.interifleur-interieuradvies.nl
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Interifleur verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.Onderstaand vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Overige persoonsgegevens die u aan Interifleur verstrekt b.v. in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Interifleur heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze de toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Interifleur verwijdert dan deze informatie.

Hoe verwerken we uw gegevens?

Al u uw gegevens invult via het contactformulier op onze website, krijgt Interifleur deze binnen via de mail. U ontvangt als reactie een automatische ontvangstbevestiging per mail. Wij nemen daarna zo spoedig mogelijk contact met u op om uw vragen te kunnen beantwoorden of om een intakegesprek in te plannen. Bij een opdracht slaan wij uw gegevens op in ons klantenbestand.

Waarom hebben wij uw persoonsgegevens nodig?

Interifleur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen als dat nodig is om uw aanvraag of voortgang van een opdracht te bespreken.
 • U te kunnen bezoeken op uw huisadres om een beeld te krijgen van uw woonsituatie en hierop ons ontwerpplan of de verkoopstyling af te stemmen.
 • U te kunnen informeren over eventuele wijzigingen van onze diensten.
 • Interifleur geeft alleen bij bestellingen voor klanten bij leveranciers, bv Global Paint, uw NAW gegevens door. Dit gebeurt altijd in overleg met u.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Interifleur verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • In de toekomst, als u daarvoor expliciet uw toestemming geeft, u onze nieuwsbrief te kunnen mailen.
 • Als u een review voor Interifleur schrijft, zullen wij altijd in overleg met u dit anoniem, alleen met voornaam of met uw voor- en achternaam op onze website plaatsen.

Mocht u ons geen persoonsgegevens willen verstrekken, dan kan Interifleur uw opdracht niet in behandeling nemen. Zonder bezoek aan uw huisadres kunnen wij immers geen ontwerpplan maken of een verkoopstyling uitvoeren. Uitzondering hierop is een eenvoudig advies voor een eenmalige woonvraag via WhatsApp. Wij hebben dan geen verdere gegevens van u nodig.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Interifleur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijn:

 • Uw NAW-gegevens: zolang u klant bij Interifleur bent om aan onze boekhoudkundige administratie te voldoen.
 • De voor u gemaakt interieurontwerpen blijven altijd anoniem in ons archief aanwezig en dienen eventueel als voorbeeld voor potentiële opdrachtgevers. In sommige gevallen komen deze (ook anoniem) op Facebook en/of onze website.
 • Uw e-mail adres zolang u klant bent bij Interifleur voor digitale facturering.
 • Correspondentie via e-mail of WhatsApp bewaren wij tot de gehele opdracht naar uw tevredenheid is uitgevoerd, daarna zullen wij deze verwijderen.

Uw gegevens worden opgeslagen zolang de samenwerking bestaat, of –boekhoudkundige administratie – zolang de wetgever verplicht. In voorkomend geval wordt de dan geldende fiscale wettelijke termijn gehanteerd van 7 jaar. Na beëindiging van de samenwerking worden uw gegevens uitgeschreven. Als u in de schuldsanering zit of onder bewindvoering staat, dan bewaren wij de door u aangedragen gegevens zolang dit strikt noodzakelijk is voor facturatie. Deze gegevens worden verwijderd zodra de schuldsanering/bewindvoering is geëindigd.

Gebruiken wij cookies of vergelijkbare technieken?

Interifleur maakt alleen gebruik van functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Interifleur gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website vragen wij uw toestemming om cookies te gebruiken. U kunt zich hiervoor afmelden. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Interifleur en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraagbaarheid van uw persoonsgegevens of andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking sturen naar info@Interifleur-interieuradvies.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. U kunt in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone), de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Interifleur zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Interifleur wijst u erop dat u in sommige gevallen de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

 https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens.

Interifleur geeft uw persoonsgegevens aan geen enkele instantie door.

Informatieplicht

De persoonsgegevens komen altijd van u zelf. Mocht Interifleur in de toekomst een nieuwsbrief willen zenden, vragen wij expliciet of u daarvoor toestemming geeft.  Mochten wij uw persoonsgegevens vragen via een invulformulier op onze website, dan zullen we duidelijk aangeven wat het doel is. In het geval we via een derde persoonsgegevens ontvangen, dan zullen wij toestemming vragen aan de betrokken persoon via een invulformulier op onze website. Bij het invulformulier treft u dan een link aan naar de privacyverklaring van Interifleur. Zo bent u vooraf geїnformeerd voordat u uw gegevens invult.

Mocht Interifleur uw gegevens willen gaan gebruiken voor marketingdoeleinden, dan zullen wij u altijd vooraf informeren en u uitdrukkelijk om uw toestemming vragen.

Beveiliging persoonsgegevens

Tot slot: Interifleur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenst openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn van misbruik, neem dan contact op met Fleur de Vries via info@Interifleur-interieuradvies.nl.

Contact opnemen